Logotipo oficial CQ Habitat

Avís legal

1.DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular del domini web és CQhabitat amb domicili a aquests efectes a Av. Esports, 4, 4t 2a, CP. 43540 (La Ràpita) Tarragona amb número de CIF: J67998930. Adreça electrònica de contacte del lloc web: info@cqhabitat.com  

2.USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de CQhabitat atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3.ÚS DEL PORTAL

www.cqhabitat.com   proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Cqhabitat o als seus llicenciants als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fóra necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que CQhabitat ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per a (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de CQhabitat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys abans mencionats; (IV) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les adreces electròniques d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

CQhabitat es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, CQhabitat no serà responsable de les opinions aportades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

Cqhabitat compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i qualsevol normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a info@cqhabitat.com farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Així mateix, CQhabitat informa que acompleix amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament de la seva adreça electrònica amb finalitats comercials en cada moment.

5.PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CQhabitat per si mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, sons, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CQhabitat o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CQhabitat. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CQhabitat. Podrà visualitzar els elements del portal i, fins i tot, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines de CQhabitat.

6.EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

CQhabitat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7.MODIFICACIONS

CQhabitat es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats en el seu portal.

8.ENLLAÇOS

En cas que a www.cqhabitat.com  es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, CQhabitat no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CQhabitat assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació que s’inclogui en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

En cas que a www.cqhabitat.com  es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, CQhabitat no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas CQhabitat assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació que s’inclogui en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

9.DRETS D’EXCLUSIÓ 

CQhabitat es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. GENERALITATS

CQhabitat perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

CQhabitat podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.  

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre CQhabitat i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tortosa.