T'ajudem a definir i planificar polítiques d'habitatge

Els ens públics competents en matèria d’habitatge tenen l’obligació d’adoptar mesures que garanteixin i facin efectiu el dret a accedir a un habitatge digne i adequat. Des de CQhabitat us acompanyem en la presa de decisions en les polítiques d’habitatge i elaborem un full de ruta atenent les necessitats concretes del vostre territori.
Favicon de CQ Habitat

Els
instruments
que oferim

Des de CQhabitat avaluem i dissenyem polítiques d’habitatge a curt i a llarg termini.

Estudis de Diagnosi

consisteix en realitzar una radiografia sobre quina és la situació de l’habitatge en un territori a través de l’anàlisi de dades i recopilació d’informació per identificar els reptes que s'han de fer front.

Plans Locals d'Habitatge (PLH)

són instruments de planificació i programació de les polítiques municipals en matèria d’habitatge, en aplicació de les competències pròpies dels Ajuntaments.

Programes d'Actuació Municipal en Habitatge (PAMH)

són instruments de planificació no reglada, de contingut tàctic i operatiu, en el qual es programen actuacions locals en matèria d’habitatge en un escenari temporal concret amb l’objectiu de donar eines als ens locals per a planificar globalment el disseny de les polítiques d’habitatge.

Els nostres
eixos de treball

Millorar l'accessibilitat física

Promoció de nous habitatges

Fomentar la cohesió territorial

Evitar desnonaments

Fomentar la convivència veïnal

Millorar la governança i la coordinació público-privada

Afavorir l'assequibilitat econòmica

Augmentar la captació d'habitatge social

Evitar les ocupacions sense títol habilitant

Millorar l'habitabilitat dels edificis

El nostre Equip

CQHabitat està format per un equip de tres juristes professionals.

Experiència

Disposem d'una sòlida experiència en l’àmbit del Dret i el sector de l’habitatge.

Professionalitat

Perfil professional diferenciat de cadascun dels membres dins del sector jurídic i de l’habitatge

Formació

Estem en contínua formació, apostem per la innovació i dissenyem propostes fetes a mida

Equilibri

Estratègies més equilibrades per tots els interessos que es troben implicats en aquest sector.

A qui ens dirigim?

Administracions públiques

Acompanyem a ajuntaments, consells comarcals, diputacions i altres administracions públiques a trobar respostes a les seves necessitats i en l'elaboració de polítiques públiques.

Empreses públiques

Ens adrecem a organismes autònoms, consorcis, empreses i altres organismes del sector públic que gestionen serveis per a les administracions, per col·laborar en el desenvolupament de les seves accions.

Empreses proveïdores del sector públic

Fruit de l'ampli coneixement de les Administracions Públiques, CQHabitat ofereix a empreses proveïdores del sector l'assessorament en matèria d'habitatge.

contacta

La solució que necessita el teu territori.